Przekraczanie granic - tekst archiwalny

Przekraczanie granic

Pomimo wejścia Polski do Unii Europejskiej do czasu spełnienia wymogów Układu z Schengen nie mamy możliwości „naziemnego” przekraczania granicy z unijnymi sąsiadami w dowolnym miejscu i czasie. Możliwości takiej tym bardziej nie mamy przy przekraczaniu granicy FIR Warszawa drogą powietrzną.

Restrykcje prawne w tym zakresie nie uległy zmianie i o ile od dnia 24 sierpnia 2005 r. za przekroczenie wbrew przepisom granicy państwa (przy zachowaniu pewnych warunków dodatkowych) odpowiada się jak za wykroczenie (art. 264 § 1 kk został uchylony przez art. 6 lit. a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 23 maja 2005 r., Nr 90, poz. 757 ), to dotyczy to jedynie przypadków „naziemnego” przekraczania granicy.
Przekraczanie granicy państwa wbrew przepisom droga powietrzną pozostaje nadal przestępstwem określonym w art. 212 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - prawo lotnicze ( Kto... wykonując lot przy użyciu statku powietrznego... przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia... podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. ).

Zagraniczne uprawnienia paralotniowe w Polsce

Polskie prawo lotnicze w odniesieniu do dokumentów uprawniających do samodzielnego wykonywania lotów na paralotniach (odpowiedników polskiego świadectwa kwalifikacji ) przewiduje, że świadectwa kwalifikacji oraz inne dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje wydane dla następujących specjalności - pilot lotni, pilot paralotni, pilot motolotni, pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 495 kg, pilot-operator modelu latającego, skoczek spadochronowy, wydane przez upoważniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie wymagają uznania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. (art. 95 ust. 4 a Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - prawo lotnicze). A contrario dokumenty takie wydane przez upoważniony organ innego państwa muszą podlegać procedurze uznania, podobnie jak dokumenty wydawane przez instytucje czy organizacje nie posiadające upoważnienia danego państwa.
Brak jest dodatkowych wymagań dotyczących okresu czasu, na jaki dokumenty te są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (odmiennie, niż jest to w przypadku praw jazdy). Ważność ich określa się według przepisów kraju wydającego, to znaczy jeżeli na przykład do uzyskania odpowiednika świadectwa kwalifikacji pilota paralotni w danym kraju jest niezbędne poddanie się badaniom lotniczo – lekarskim i ich powtarzanie co pewien okres czasu dla ważności uprawnień, do dokument taki bez aktualnych badań lotniczo – lekarskich jest nieważny.
Pamiętać też trzeba, iż wydającym dokument musi być upoważniony organ państwa członkowskiego UE, zatem wymagania te spełniają dokumenty wydawane przez organizacje lotnicze, jeżeli są one z mocy prawa wewnętrznego tego państwa upoważnione do wydawania tego rodzaju dokumentów !
                                                                                  
                                                                                                        Tomasz Kumor styczeń 2006


powrót